Zaproszenie AUS

Jeżeli jesteś informatykiem lub pracownikiem branży ICT, chcesz zwiększyć swoją wartość, jako pracownika, zdobyć cenne kwalifikacje i otworzyć sobie drogę do dalszej kariery ta oferta jest dla Ciebie!

FOKUS Grupa Doradczo Szkoleniowa serdecznie zaprasza osoby z wykształceniem technicznym pracujące w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach
do udziału w Akademii Umiejętności Społecznych.

Cele:
Rozwinięcie cenionych kompetencji społecznych; umiejętności komunikacyjnych, negocjacyjnych, zarządzania zespołem i rozwiązywania konfliktów.
Zwiększenie szansy na przyspieszenie kariery zawodowej, poprzez unikalne połączenie wykształcenia technicznego z miękkimi umiejętnościami społecznymi

Harmonogram:

 • 5 bloków tematycznych rozplanowanych w ciągu roku
 • Indywidualne sesje coachingowe
 • Początek: wrzesień 2011
 • Zajęcia w zależności od grupy odbywają się w jednym z pięciu miast:
 • Gdańsk, Poznań, Łódź, Warszawa, Wrocław


Korzyści z uczestnictwa w programie:

 • Zajęcia prowadzą doświadczeni trenerzy – praktycy, na stałe współpracujący z renomowaną Grupą Doradczo Szkoleniową Fokus
 • Indywidualne doradztwo dla każdego uczestnika
 • Optymalna wielkość grup szkoleniowych (12 osób)
 • Europejski Fundusz Społeczny pokrywa do 80% kosztów szkolenia, materiałów edukacyjnych, noclegów i wyżywienia

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt…

Ilość miejsc ograniczona.

 
Program AUS dla uczestnika

Czas trwania projektu dla Uczestnika:
Projekt obejmuje cztery trzydniowe szkolenia oraz dwudniowy trening otwierający.
Łącznie 14 dni, 112 godzin szkoleniowych.

Etapy projektu:
1. Rekrutacja (czerwiec-sierpień 2011)
2. Grupa otwarcia (wrzesień - październik 2011)
3. Szkolenia rozwijające umiejętności społeczne (listopad 2011 – kwiecień, czerwiec 2012)


Program Akademii:

I. GRUPA OTWARCIA (2 DNI)

Cele:

 • Wzajemne poznanie się Uczestników i Prowadzących
 • Wyznaczenie indywidualnych celów  do osiągnięcia w trakcie Akademii
 • Zbudowanie poczucia zaufania i otwartości
 • Identyfikacja wartości
 • Określenie zasad i norm pracy grupy
 • Zbudowanie zespołu


Program:
1. Witamy w Akademii Umiejętności Społecznych

 • Omówienie programu i celów projektu
 • Ćwiczenia integracyjno-komunikacyjne
 • Ustalenie zasad

2. Indywidualny plan rozwoju

 • Czym są umiejętności społeczne?
 • Moje cele rozwojowe i zawodowe
 • Jakie umiejętności chce rozwinąć?
 • Po czym poznam, że osiągnąłem/am pożądany rezultat?
 • Wizualizacja – ja za pół roku

3. Ja – czyli kto?

 • Co wnoszę do grupy?
 • Co chce otrzymać od pozostałych uczestników?
 • Moje mocne strony
 • Moje wartości, zasady

4. Skuteczny zespół

 • Zespół i jego rola
 • Zasady efektywnej współpracy
 • Role grupowe
 • Gry zespołowe

5. Standardy współpracy

 • Podział zadań
 • Ustalenie wspólnych norm i celów

6. Zawarcie kontraktu na wprowadzanie zmian po szkoleniu


II. SZKOLENIA ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE (W SUMIE 12 DNI)


A. Efektywna komunikacja z elementami inteligencji emocjonalnej (3 dni)

Cele szkolenia:

 • Identyfikacja własnego stylu komunikacji
 • Pogłębienie umiejętność precyzyjnego komunikowania swojego stanowiska (email, telefon, kontakt osobisty)
 • Pogłębienie umiejętności odczytywania emocji innych osób i adekwatnego reagowania na nie


Program:


1. Percepcja

 • Jak odbieramy wrażenia zmysłowe
 • Rola wyobraźni i inteligencji w procesie postrzegania

2. Przebieg procesu komunikowania się

 • Rola nadawcy i odbiorcy
 • Bariery komunikacyjne
 • Trzy kanały odbioru informacji
 • Komunikacyjne uszy von Thun’a

3. Narzędzia budowania porozumienia

 • Aktywne słuchanie
 • Zadawanie pytań
 • Parafraza, Klaryfikacja

4. Inteligencja emocjonalna

 • Rozwój samoświadomości i samoregulacji
 • Samokontrola emocjonalna – przegląd technik
 • Przyjęcie perspektywy drugiej osoby

5. Komunikacja zespołowa

 • Jak stworzyć warunki otwartości w grupie, np. na zebraniu
 • Ustalanie wspólnego stanowiska – jak dojść do kompromisu

6. Jakość komunikacji a efektywność działań

 • Analiza zagrożeń i korzyści otwartej komunikacji
 • Wymiana dobrych praktyk – udrażnianie komunikacji w firmie

7. Zawarcie kontraktu na wprowadzanie zmian po szkoleniu

B. Asertywność jako podstawa budowania relacji równorzędnych w pracy (3 dni)

Cele szkolenia:

 • Identyfikacja własnych stylów zachowania wobec innych
 • Rozwinięcie umiejętności asertywnego komunikowania się z innymi
 • Doskonalenie metod pozwalających realizować własne cele z poszanowaniem innych


Program:
1. Sztuka rozwijania asertywności:

 • Asertywność w kontakcie z samym sobą – moje poczucie godności
 • Postawa „Ja jestem ok. i Ty jesteś ok.” (analiza transakcyjna wg. E.Berne)
 • Sprzymierzeniec wewnętrzny – jak z niego skorzystać
 • Moje prawa


2. Rzeczowe przekazywanie informacji

 • Fakty a opinie
 • Komunikat Ja/Ty
 • Wyrażanie potrzeb i emocji
 • Odpowiadanie na krytykę i pochwałę
 • Udzielanie informacji zwrotnej


3. Współpraca z klientem wewnętrznych i zewnętrznych

 • Analiza potrzeb jako baza do budowania satysfakcjonującej współpracy
 • Odkrywanie przekonań i potrzeb rozmówcy na podstawie jego wypowiedzi
 • Precyzyjne ustalanie rozwiązania
 • Uzyskiwanie zobowiązań4. Granice jak je szanować i jak ich bronić

 • Asertywne domaganie się
 • Odmawianie
 • Przyjmowanie odmowy


5. Radzenie sobie z konfliktem

 • Analiza trudnych sytuacji zawodowych
 • Wypracowanie efektywnych metod działania


6. Zawarcie kontraktu na wprowadzanie zmian po szkoleniuC. Automotywacja i motywowanie innych jako filary skutecznego realizowania działań (3 dni)

Cele szkolenia:

 • Wzrost samoświadomości
 • Zidentyfikowanie osobistych motywatorów i czynników demotywujących
 • Poznanie sposobów skutecznego wyznaczania celów
 • Pogłębienie wiedzy z zakresu motywowania.
 • Poznanie skutecznych narzędzi motywacyjnych
 • Wykształcenie nawyków skutecznego automotywowania i motywowania innych


Program:
1. Skąd się bierze entuzjazm i zaangażowanie

 • Rodzaje motywacji (motywacja wewnętrzna vs motywacja zewnętrzna)
 • Rola przekonań w psychologii osiągnięć
 • Efektywność osobista – jak ją rozumiem


2. Automotywacja jako proces zarządzania sobą

 • Drogowskazy, które wskazują mi drogę
 • Moja postawa wobec wyzwań i zmian
 • Sztuka realizowania własnych potrzeb i celów
 • Stopień satysfakcji z poszczególnych obszarów – koło życia
 • Koło dnia – na ile codziennie przybliżam się do swoich celów


3. Sztuka relaksu

 • Techniki oddechowe
 • Wizualizacja
 • Ćwiczenia fizyczne


4. Motywowanie innych

 • Samospełniające się proroctwo
 • Prawo Yerkesa-Dodsona a efektywność wykonywania zadań
 • Motywowanie przez modelowanie
 • Polska Mapa Motywacji
 • Pokolenie Y


5. Narzędzia motywacyjne

 • Pozytywna narracja – język korzyści
 • Rozmowy indywidualne
 • Spotkania grupowe


6. Zawarcie kontraktu na wprowadzanie zmian po szkoleniu

D. Skuteczne zarządzanie sobą w czasie    (3 dni)

Cele szkolenia:

 • Nabycie umiejętności wyznaczania priorytetów
 • Zwiększenie szansy na realizację obranych celów
 • Realne planowanie swojej pracy
 • Wzmocnienie zachowań asertywnych, wspomagających zarządzanie sobą w sytuacjach zawodowych
 • Rozwój umiejętności adekwatnej oceny własnego potencjału
 • Poznanie sposobów zwiększania własnej efektywności


Program:
1. Czym jest czas?

 • Ja i mój czas
 • Zagrożenia i korzyści subiektywności czasu
 • Rola uważności w radzeniu sobie ze stresem i optymalizacji działań


2. Zasady formułowania celów życiowych i zawodowych

 • Narzędzia skutecznego planowania (w oparciu o case study i indywidualne cele)
 • strategia Disney’a
 • zasada SMART
 • strategia Vonneguta’a
 • metoda SWOT


3. Wyznaczanie priorytetów

 • Jakie są priorytety w mojej pracy?
 • Zasady określania priorytetów i ich zastosowania w praktyce
 • Zasada Pareto
 • Matryca Eisenhower'a  
 • Zasada Parkinsona
 • Co dla mnie oznacza „cenić swój czas”


4. Długofalowe planowanie pracy

 • Model Wyniki-Działania-Kompetencje
 • Cele krótko, średnio i długoterminowe
 • Planowanie dnia
 • Szacowanie czasu pracy
 • Planowanie dnia i tygodnia pracy
 • Planowanie zgodne z dobowym rytmem i preferencjami
 • Narzędzia wspierające planowanie pracy

5. Co mi może przeszkodzić i jak temu zaradzić?

 • Złodzieje czasu pracy – praca w grupach
 • Plany awaryjne - dyskusja
 • Zwiększanie własnej skuteczności poprzez asertywne zachowania  - trening na bazie realnych sytuacji zawodowych


6. Podsumowanie programu Akademii Umiejętności Społecznych

 • Indywidualna analiza rozwoju kompetencji społecznych
 • Ustalenie dalszych działań rozwojowychIII. COACHING INDYWIDUALNY W OBSZARZE ROZWOJU KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

Coaching indywidualny ma formę jednorazowej sesji (1,5 godziny). Pozwala to uczestnikowi na pracę nad sobą w obszarach rozwoju kompetencji społecznych, wypracowanie nowych – skutecznych nawyków działania, wprowadzanie w życie rozwiązań przy jednoczesnym korzystaniu ze wsparcia coacha.
W wyniku procesu coachingowego uczestnik uzyskuje:
Wsparcie w określeniu i realizacji celów zawodowych w tym również lepszej organizacji czasu pracy, efektywniejszego projektowania działań, przyjmowanie odpowiedzialności za wynik
Większą świadomość siebie i swoich działań
Większą efektywność w tym co robi

 
Informacje o projekcie „AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH DLA PRACOWNIKÓW ICT”
 1. INFORMACJA OGÓLNE:

  • Okres realizacji projektu: Od 01.06.2011 do 31.07.2012 roku;

  • Projekt ma charakter otwarty i skierowany jest do pracowników mikro, małych i średnich firm;

  • Szkolenia będą zrealizowane w min. 5 województwach.

 1. REKRUTACJA:

  • Projektem zostaną objęte 72 osoby (24 kobiety i 48 mężczyzn) z 45 firm mikro, małych i średnich;

  • Uczestnikami projektu mogą być osoby z wykształceniem wyższym technicznym:

W celu weryfikacji posiadanego wykształcenia prośmy o kserokopię dyplomu

  • Projekt skierowany jest do pracowników zatrudnionych w działach ICT lub pokrewnych.

Pojęcie sektora ICT

Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)wszelkie działania związane z produkcją i wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych oraz usług im towarzyszących, a także gromadzenie, przetwarzanie, udostępnianie informacji w formie elektronicznej z wykorzystaniem technik cyfrowych i wszelkich narzędzi komunikacji elektronicznej.

Sektor ICT (Information and Communication Technology) obejmuje produkcję urządzeń komunikacyjnych i informatycznych oraz usługi im towarzyszące. W niniejszym opracowaniu do sektora ICT zaliczono następujące działy Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):

• 30 – produkcja maszyn biurowych i komputerów;

produkcja maszyn do pisania, maszyn do przetwarzania danych, maszyn liczących, kas fiskalnych, kopiarek, drukarek, faksów, serwerów, komputerów (przenośnych i stacjonarnych);

• 32 – produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych;

produkcja komponentów elektronicznych, nadajników telewizyjnych i radiowych, aparatów telefonicznych dla telefonii przewodowej i komórkowej, central telefonicznych, odbiorników telewizyjnych i radiowych, sprzętu audio-video;

• 64.20 – telekomunikacja;

przekazywanie dźwięku, obrazu, danych oraz innych informacji przez sieć kablową, przekaźnik, łącze satelitarne lub transmisję radiową, łączność telefoniczna, konserwacja sieci telefonicznej;

• 72 – informatyka;

oprogramowanie systemowe, aplikacyjne, przetwarzanie danych, bazy danych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, wdrożeniowe, zarządzanie infrastrukturą IT klienta, usługi serwisowe.

Przyjęta tutaj klasyfikacja ma w dużej mierze charakter umowny. W skład sektora ICT wchodzą też np. usługi badawczo-rozwojowe (zaliczane odpowiednio do działów 72, 73 lub 74 PKD).

  • Wymagania dotyczące przedsiębiorstw:

   • W projekcie udział biorą firmy mikro, małe i średnie

   • Firma nie może być w upadłości lub likwidacji

   • Musi wnieść wkład prywatny (20% lub 30%)

   • Musi być podpisana umowa szkoleniowa i zapłacona faktura przed rozpoczęciem szkolenia

Załączniki do umowy szkoleniowej z przedsiębiorstwem:

 • Oświadczenie o wielkości Przedsiębiorcy

 • Oświadczenie o niespełnianiu przesłanek wykluczających z ubiegania się o pomoc publiczną w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 • deklaracja uczestnictwa

 • lista uczestników z danej firmy

 • dokument rejestrowy przedsiębiorstwa

 • dokumenty związane z udzieleniem pomocy publicznej

 • Wysokość wkładu prywatnego